ارسال شده در درب پارکینگ راه آهن کلاسیک و ورودی های ویلا برای اولین بار بر روی دیوار محافظ. ظاهر شد.Source link